Användarvillkor

1. Avsändare
Actavis är ett av världens största företag inom tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Företaget grundades 1956 och idag har koncernen ca 11 000 anställda, huvudkontoret finns i Schweiz. För mer information, se actavis.se. Actavis följer Läkemedelsindustriföreningens (LIFs) förslag till riktlinjer för kvalitetsmärkning av webbplatser. Läs mer på lif.se/kvalitetsmärkning

2. Disclaimer/ansvarsbegränsning
Webbsidan innehåller allmän information om Rosazol. Den är utvecklad som en service från Actavis. Informationen på hemsidan är inte avsedd att ersätta – och kan aldrig ersätta professionell medicinsk rådgivning i allmänhet eller i enskilda fall.

Denna webbsida innehåller länkar till andra webbplatser. Även om Actavis försöker tillhandahålla länkar till webbsidor där informationen kan anses motsvara gällande lagar och förordningar så kan innehållet på dessa webbsidor ändras utan att Actavis erhåller kunskap om detta. Actavis kan därför inte på något sätt ansvara för innehållet på sådana andra webbsidor.

3. Copyright
Actavis innehar upphovsrätten till allt material som återfinns på denna webbsida. Du har endast rätt att kopiera materialet för ickekommersiellt bruk och under förutsättning att det på varje sådan kopia återfinns motsvarande på webbsidan gjorda hänvisningar till Actavis upphovsrätt samt att det även i övrigt framgår att materialet härrör från Actavis. Denna text skall inte i något avseende anses ge uttryck för en övergång av äganderätt eller upplåtelse av licensrätt – varken underförstått, genom passivitet eller på annat sätt – till patent eller varumärke tillhörigt Actavis eller annan. Med undantag för vad som uttryckligen angivits ovan skall motsvarande gälla för upphovsrätt tillhörig Actavis.

Actavis gör inte gällande någon äganderätt till eller samhörighet med tredje mans varumärken, som kan återfinnas på webbsidan. Sådana varumärken används endast i syfte att identifiera respektive innehavares produkter och tjänster och Actavis användning av dessa varumärken skall inte uppfattas som något understödjande eller rekommendation av dessa varumärken från Actavis sida.  


 

Rosazol (metronidazol), OTC, receptfritt läkemedel. Kräm 1 %, tub 25 gram.
Användning: Rosazol kräm används mot rodnad och hudutslag vid hudsjukdomen rosacea.
En läkare bör ha fastställt diagnosen rosacea innan behandling med Rosazol kräm inleds.

Varningar/försiktighet: Kontakt med ögon och slemhinnor bör undvikas. Ta kontakt med läkare vid kraftig hudirritation. UV-exponering (solning, solarium, UV-lampa) bör undvikas under behandlingen. Detta läkemedel bör inte användas till barn eftersom erfarenhet saknas. Långvarig eller ej nödvändig användning av Rosazol bör undvikas. Graviditet/amning: Det finns begränsad erfarenhet av användning av läkemedlet under graviditet. Rådgör med läkare före användning under graviditet och amning. Läs bipacksedeln noga.
För mer information se www.fass.se.

Senast uppdaterad: 24 februari, 2015